26 jan 2015

Gentenaars bouwen samen aan een klimaatneutrale stad

Gent heeft de ambitie om een klimaatneutrale stad te zijn tegen 2050. Dit betekent dat de stad tegen dan geen negatieve impact meer heeft op het klimaat. Dat het de stad Gent hierbij menens is, blijkt o.a. uit het ontwerp van Klimaatplan dat op 20 januari is voorgesteld op de commissie Welzijn, Werk en Milieu. Om het Klimaatplan te realiseren investeert Gent tijdens de periode 2014-2019 ruim 105 mio euro in maatregelen die rechtstreeks bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot. Daarnaast is er nog een budget van 40 mio euro voor maatregelen die gedeeltelijk bijdragen aan een lagere uitstoot.   Uit het Klimaatplan blijkt dat het voltallige Gentse stadsbestuur zijn voorloperrol in de klimaatproblematiek wil verder zetten.  Gent verzilverde zijn engagement rond klimaat door in januari 2009 als eerste stad in Vlaanderen het Burgemeestersconvenant (of

Covenant of Mayors) te ondertekenen, een initiatief om lokale besturen te mobiliseren tegen klimaatverandering. Gent engageerde zich ermee om onze lokale CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20 procent terug te dringen ten opzichte van 2007. Ongeveer de helft hiervan is reeds gerealiseerd. Het ontwerp van Klimaatplan bevat acties die moeten bijdragen om de overige 10% CO2-reductie te bereiken en dit al tegen 2019. Daarmee zit Gent op schema naar klimaatneutraliteit in 2050.

Schepen van Milieu, Klimaat en Energie Tine Heyse: "Het stadsbestuur zet sterk in op klimaatmaatregelen. Niet alleen omwille van de klimaat- en milieudoelstellingen, maar ook omdat het de leefbaarheid van alle Gentenaars, vandaag én in de toekomst, ten goede komt."

Het ontwerp Klimaatplan bevat duidelijke keuzes van het Gentse stadsbestuur. Er wordt niet steeds voor de gemakkelijkste weg gekozen om onze CO2-uitstoot te verminderen. Zo streeft Gent niet alleen naar structurele oplossingen met een impact op lange termijn, maar wordt ook heel bewust gekozen voor een sociaal klimaatbeleid. Het stadsbestuur zet daarom extra middelen in om kwetsbare gezinnen te kunnen wapenen tegen energiearmoede. Verder wordt ook ingezet op een lokale duurzame voedselstrategie om onze lokale CO2-uitstoot te verminderen.

Verder wordt in het ontwerp van Klimaatplan resoluut gekozen voor vormen van samenwerking.
Er is door de stad de afgelopen jaren veel ruimte gecreëerd voor initiatieven van burgers, organisaties en bedrijven om het energieverbruik te verminderen en de energieproductie verder te verduurzamen. Het stadsbestuur wil in de komende jaren op dit elan verder bouwen. Het realiseren van een klimaatneutraal Gent kan enkel in samenwerking met zoveel mogelijk actoren.

 

11 blikvangers uit het  Klimaatplan

 1. Leningen en premies. Om het energieverbruik van bestaande woningen te verminderen, moet het  aantal energiezuinige renovaties verdubbelen tot 3500 per jaar en moeten de ambities bij die (energie)renovaties ook hoger komen te liggen. Naast energieleningen wordt er ingezet op een brede waaier aan energiepremies voor wie zijn huis energiezuinig renoveert. Zowel dakisolatie, ramen, gevelisolatie, vloerisolatie, wand- of vloerverwarming als bijvoorbeeld warmtepompen komen in aanmerking.  De hoogte van de energiepremies is gerelateerd aan het inkomen.

 

 1. Ontzorging op maat. Gentenaars die willen renoveren kunnen bovendien genieten van een 'ontzorgingstraject op maat'. Energiezuinig renoveren moet vooral eenvoudiger worden voor de Gentenaars. Stad Gent zal dit doen door het verlenen van  bouwadvies, een energiescan, ondersteuning bij het inschatten van het renovatiebudget? tot het zoeken en contacteren van aannemers en het vergelijken van offertes. Voor alle informatie en dienstverlening rond energiezuinig renoveren kunnen de Gentenaars voortaan terecht bij de Energiecentrale ([email protected] of  09 266 52 00).

 

 1. Energiearmoede prioritair. Inzetten op energiearmoede is een belangrijke prioriteit voor het stadsbestuur in samenwerking met het OCMW. Er zijn voor kansarme gezinnen heel wat specifieke maatregelen voorzien die hen moeten ondersteunen in energiezuinig wonen en verbouwen zoals hogere premies, renteloze leningen, energiescans en uitgebreide begeleiding door vzw REGent.  Daarnaast wil het stadsbestuur ook dat meer sociale woningen energiezuiniger worden gerenoveerd. Stad Gent voorziet daarom in een financiële ondersteuning voor energierenovaties van sociale woningen door de sociale huisvestingsmaatschappijen actief op haar grondgebied.

 

 1. Energiecoaching bedrijven. Gentse ondernemers die hun bedrijf duurzaam willen aansturen kunnen een coachingtraject rond energiebesparing volgen en krijgen hiervoor een premie. Dit laat hen toe om de juiste investeringskeuze te maken op het vlak van energie-efficiëntie en hernieuwbare energieproductie. Na een geslaagd pilootproject is eind 2014 beslist om de energiecoaching uit te breiden voor 110 Gentse bedrijven. Dit project is bovendien één van de 10 Belgische genomineerden die kans maken op de Belfius Smart City Award 2015.

 

 1. Duurzame bedrijventerreinen. Bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen, waar we als stad hefbomen in handen hebben, wordt een duurzame aanpak uitgewerkt bij de planning en uitgifte van deze terreinen. Het doel is om energiereductie en de productie van hernieuwbare energie te stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld door met een deel van de opbrengst uit de verkoop van percelen ondersteuning van de bedrijven te voorzien en rationele energiemaatregelen te belonen. Op het nieuwe bedrijventerrein Wiedauwkaai wordt tijdens de eerste fase van de uitgifte deze vernieuwende aanpak uitgeprobeerd.

 

 1. Gentenaars inspireren Gentenaars. We willen ook initiatieven stimuleren waarin Gentenaars elkaar kunnen inspireren en versterken. Via een duurzame wijk-werking gaan we actief op zoek naar koplopers in de Gentse wijken die hun schouders willen zetten onder bottom up-projecten die leiden tot meer energiereductie, hernieuwbare energie en CO2-reductie. Hiervoor wordt voorzien in een nieuw subsidiereglement waarbij op wijkniveau projecten kunnen worden ondersteund.

 

 1. Voorbeeldfunctie als stad. Als stadsorganisatie willen we natuurlijk ook het goede voorbeeld geven. Zo moeten onze stadsdiensten jaarlijks 3% minder energie verbruiken of  15% in de volledige legislatuur. Voor de site Zuid, waar de stads- en OCMW diensten zich meer geconcentreerd zullen vestigen, wordt een bedrijfsvervoerplan uitgewerkt gericht op het duurzaam beheer van de woon-werk verplaatsingen van onze medewerkers.

 

 1. Duurzame nieuwbouwprojecten. De stad en sogent zetten in het kader van de stadsontwikkelingsprojecten in op duurzame nieuwbouwprojecten op stadsgronden door hoge ambities op te leggen op vlak van energie. Zo engageert de projectontwikkelaar in het project Oude Dokken zich bijvoorbeeld voor een innovatief systeem dat energie recupereert uit 'grijs afvalwater' van bad en douche, aangevuld met de productie van biogas uit vergisting van het 'zwart afvalwater', afkomstig van de toiletten en vermalen groenten- en fruitafval.

 

 1. Duurzame mobiliteit. Het stadsbestuur kiest resoluut voor een andere en meer duurzame mobiliteit voor Gent. Het nieuwe Mobiliteitsplan Gent verhoogt de leefkwaliteit in de stad en maakt ze beter bereikbaar. Binnen de stadsring (R40) voert het stadsbestuur overal de 'zone 30' in voor meer veiligheid. Het voetgangersgebied breidt uit, er komt een betere doorstroming van het openbaar vervoer en men versterkt de fietsinfrastructuur. De binnenstad wordt verdeeld in zeven sectoren, waarbij het doorgaand verkeer zoveel als mogelijk geweerd wordt.We stimuleren ook autodelen met schone auto's (elektrische en CNG), de overstap naar een elektrische (bak) fiets, elektrische laadpalen via subsidies. Ook voorzien we in het faciliteren van een CNG-tankstation in Gent.

 

 1. Hernieuwbare energie x 2. Gent verdubbelt het aandeel lokaal geproduceerde hernieuwbare energie van 7.5% in 2011 tot 15% van de huishoudelijke energievraag in 2019. We werken een strategie uit rond warmtenetten, creëren een gunstig klimaat om windenergieprojecten te realiseren. Via energiekaarten zoals een zonnekaart, zal het voor de Gentenaar bovendien makkelijker worden om de juiste keuzes te maken inzake investeringen voor hernieuwbare energie.

 

 1. Duurzame haven. Het Havenbedrijf Gent werkt aan een duurzame haven, door duurzame projecten binnen het havengebied te stimuleren en door het goede voorbeeld te geven. Zo wil het Havenbedrijf tegen 2020 de energie-efficiëntie van de economische activiteiten binnen het havengebied met 20 % verbeteren , door o.a. meer gebruik te maken van alternatieve energiebronnen, het uitwisselen van reststromen ('afval' , zoals warm water en  stoom, wordt een grondstof om energie op te wekken), verdere uitbouw hernieuwbare energieproductie. Ook aan de realisatie van een duurzaam bedrijventerrein en het opnemen van duurzaamheidscriteria in concessiecontracten wordt er gewerkt. Voor de eigen werking zet het Havenbedrijf onder meer in op bedrijfsfietsen voor de medewerkers, de verduurzaming van het wagenpark en van de eigen gebouwen.

Het volledige Klimaatplan vind je in de bijlage hieronder.

 

Informatie

Milieudienst, Braemkasteelstraat 41, 9050 Gent-Gentbrugge, tel. 09 268 23 00,
fax 09 268 23 68, e-mail [email protected], website www.gentklimaatstad.be

Bevoegd

Mevrouw Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid, stadhuis,

Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 30, fax 09 266 54 49, e-mail [email protected]

BIJLAGEN:
TH%20-%20Klimaatplan%20Stad%20Gent%202014%20-%202019%20def.pdf
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren