18 dec 2014

Gents Actieplan Geluid - Voor een leefbare én levendige stad

Gents Actieplan Geluid - Voor een leefbare én levendige stad  Geluidshinder tast de leefbaarheid aan

De Gemeenteraad van de Stad Gent keurde op woensdag 17 december het Geluidsactieplan goed dat inzet op een levendige én leefbare stad.  Uit het Gentse leefbaarheidsonderzoek, de stedelijke hinderinventarissen en de Vlaamse geluidsbelastingkaarten blijkt dat het wegverkeer de dominante geluidsbron is. Zowel in de beleving als in de feiten. Maar ook de horeca of evenementen kunnen in bepaalde gevallen voor geluidshinder zorgen.

 

Aanpakken van verkeerslawaai en versterken van rustpunten

Aan de hand van een reeks concrete acties  streeft de Stad Gent er naar dat tegen 2030 het geluidsniveau van het wegverkeer ter hoogte van alle woningen beneden de 70 dB(A) blijft. Tegelijkertijd wil de Stad Gent inzetten op het behouden en het versterken van bestaande rustpunten in de stad. Maar ook geluidshinder afkomstig van horeca en evenementen wordt aangepakt. Tine Heyse, schepen van Milieu: "We kiezen met dit geluidsactieplan duidelijk voor een evenwicht tussen een leefbare en een levendige stad. Via concrete maatregelen willen we de geluidsoverlast indijken, zonder dat we  het bruisende karakter van de stad hierbij ondermijnen. Prioriteit ligt hierbij op het aanpakken van geluidshinder veroorzaakt door wegverkeer. Zo worden nog bijna 38.000 Gentenaren (15% van de inwoners) in hun woning blootgesteld aan een geluidsniveau afkomstig van wegverkeer van meer dan 70 decibel. De komende jaren gaan we resoluut de strijd aan met dit lawaai. Tegen 2030 willen we het geluidsniveau afkomstig van wegverkeer ter hoogte van alle Gentse woningen overal beneden de 70 decibel  brengen. Hiernaast willen we  ook rustpunten in de stad behouden en waar mogelijk versterken." 

40 concrete maatregelen tegen geluidsoverlast

Het Gents Actieplan Geluid bevat 40 concrete maatregelen, die zijn  opgemaakt volgens een duidelijke strategie van voorkomen, bestrijden en compenseren van geluidsoverlast afkomstig van het verkeer. Om geluidshinder van horeca en evenementen te beperken , wordt een aanpak gehanteerd volgens drie verschillende doelgroepen: horeca, organisatoren van evenementen en organisatoren van de Gentse Feesten.    

Aanpak geluidshinder op lokale wegen

Verkeer op lokale wegen moet qua aantal gehinderden niet onderdoen voor het verkeer op gewestwegen, ondanks het feit dat het gemiddelde geluidsniveau voor de lokale wegen meestal een stuk lager ligt. Waar de hinder ten gevolge van de gewestwegen duidelijk geconcentreerd is rond de gewestwegen zelf, is die voor de lokale wegen veel meer verspreid over de dichtstbevolkte zones van Gent. De aanpak van geluidshinder op lokale wegen vergt daarom een generiek beleid.

Heraanleg straten voor minder decibels

Bandentrillingen vormen doorgaans het dominante ontstaansmechanisme voor rolgeluiden afkomstig van wegverkeer. Een goede staat van het wegdek is daarom cruciaal om het bandengeluid te beperken. Het onderhoud van het openbaar domein in de stad Gent krijgt deze legislatuur een extra boost en komt daarmee op 13 miljoen euro per jaar. Een aanzienlijk deel zal gebruikt worden voor de heraanleg van straten. De Stad Gent wil deze legislatuur de slechtste wegdekken vervangen.  Via geluidsmetingen van oude en nieuwe wegdekken wordt daarbij  ingeschat hoeveel geluidswinst er kan behaald  worden.

Inzetten op stille voertuigen

Op lokale wegen is het motorgeluid van zware voertuigen dominant. Hier kan er geluidswinst ontstaan door zogenaamd stil zwaar vervoer in te zetten.  Gent geeft het goede voorbeeld door steeds te onderzoeken of elektrisch of CNG (aardgas) vervoer haalbaar is. De Stad Gent zal ook aan De Lijn vragen om in te zetten op CNG-bussen waar trams (nog) niet aanwezig zijn. Bussen die stiller, schoner en zuiniger zijn hebben een grote invloed op de leefkwaliteit van de Gentenaars. Daarnaast wil de Stad Gent ook werken aan het verduurzamen van de stedelijke distributie. Bedoeling is dat er in deze legislatuur een  stedelijk distributiecentrum komt. Daarbij zal de  zogenaamde 'last mile verplaatsing' van de goederen  met stillere transportmiddelen gebeuren.  

Aanpak geluidshinder op gewestwegen

De Stad Gent is enkel bevoegd voor het nemen van geluidsbeperkende maatregelen op de lokale wegen. Gent zal bij de Vlaamse Overheid aandringen op een integrale aanpak van geluidsoverlast afkomstig van gewestwegen. Dit kan via een combinatie van maatregelen, zoals het aanleggen van geluidsschermen, het inzetten op stillere wegdekken en het beperken van de maximale toegestane snelheid waar de E17, de E40 en de R4 het grondgebied van Gent doorkruisen.  

Rustpunten in de stad

Stedelijke rustpunten kunnen een noodzakelijk tegenwicht bieden voor de geluidshinder die inherent is aan een verstedelijkt gebied. Zeker als zij voldoende dichtbij de woonomgeving worden ingericht. Gent wil daarom deze rustpunten behouden en  versterken.  In eerste instantie willen we inzetten op het inventariseren van deze rustpunten in Gent. Eens we deze rustpunten kennen, willen we ook verder werken aan het behoud en het versterken ervan. Pionierswerk in Vlaanderen.

Evenementen met standaard einduur

De Stad Gent hanteert een standaard einduur van 23 uur tijdens weekdagen en 1 uur voorafgaand aan of tijdens weekend- en feestdagen. Op basis van een maatschappelijke afweging (gedragenheid door de buurt , traditie, ?) kan bij uitzondering een ander einduur worden goedgekeurd. Dit einduur kan strenger of soepeler zijn dan de bovenvermelde uren. Daarnaast komt er ook een duidelijk normenkader voor binnen- en buitenevenementen. De organisator kan ook steeds een geluidsmeter ontlenen bij de Stad Gent om zelf het geluidsniveau van zijn evenement te bewaken.

Gentse Feesten

De Gentse Feesten zijn een uniek volksfeest, maar dit mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid van de stad. Een uitgebreide waaier aan acties worden voorzien om het geluid tijdens de Gentse Feesten zo goed mogelijk te beheersen. Zo voorziet de Stad Gent professionele begeleiding bij het afstellen van de geluidsinstallaties van de verschillende podia, worden er ter beperking van basgeluiden extra geluidsnormen opgelegd, wordt een permanente monitoring voorzien op de grote pleinen en worden er ook periodieke geluidscontroles georganiseerd. Dat deze aanpak loont, blijkt uit het dalende aantal klachten van bewoners de laatste jaren.

Het volledige geluidsactieplan is beschikbaar in bijlage via de link hieronder.

Contactinfo

Milieudienst, Braemkasteelstraat 41, 9050 Gentbrugge, tel. 09 268 23 00 fax 09 268 23 68

Contactpersoon: Elke De Dekker, [email protected]

Bevoegd

Mevrouw Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid, stadhuis,

Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 30, fax 09 266 54 49, e-mail [email protected]

 

 

BIJLAGEN:
stedelijk%20actieplan%20geluid%20incl%20bijlage%201%20en%202.pdf
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren