Klimaat & energie

Tegen 2050 wil Gent klimaatneutraal zijn. Dit betekent dat we tegen dan geen negatieve impact meer op het klimaat willen hebben. Om dit te bereiken moeten we in eerste instantie het energieverbruik drastisch doen dalen. Daarnaast moeten we het gebruik van fossiele brandstoffen uitfaseren en zelf lokale duurzame energie opwekken. De klimaatverandering helemaal tegenhouden kunnen we niet meer. Daarom nemen we ook maatregelen om onze stad aan te passen aan de veranderende omstandigheden.

Als tussendoelstelling heeft de stad zich geëngageerd om tegen 2019 de CO2-emissies met 20 % te verminderen en tegen 2030 met 40 %. Deze ambities kunnen we alleen bereiken, als we dit doen samen met onze inwoners, organisaties en bedrijven. In de maatregelen die we voorzien, moeten we specifieke aandacht hebben voor kwetsbare gezinnen.

 • Er is de afgelopen jaren heel wat ingezet op het energiezuiniger maken van Gentse woningen. Via totale ontzorging (premies, goedkope leningen en uitgebreid technisch advies) ondersteunen we heel wat Gentenaren bij energiezuinige renovaties.
 • Er is voorzien in één loket voor alle vragen rond energie: de Energiecentrale. In 2017 waren er 2256 premie-aanvragen, 2337 adviezen, 414 begeleidingen en 202 aanvragen voor een energielening.
 • We besteden extra aandacht aan energiezuinige verbouwingen bij kwetsbare gezinnen. Zo zijn er hogere premies, renteloze leningen en specifieke begeleiding. In 2017 ging ongeveer 2/3de van de uitgekeerde premiebedragen voor energiezuinige verbouwingen naar kwetsbare gezinnen. Om energiezuinige renovaties in sociale woningen te versnellen, was er ondersteuning van 2 miljoen euro voor de Sociale huisvestingsmaatschappijen voorzien.
 • Er is een sterke stijging van de productie van lokale hernieuwbare energie. Doelstelling is een verdubbeling van het aandeel lokale hernieuwbare energie t.o.v. het energieverbruik van de huishoudens tussen 2011 en 2019. Vooral dankzij een sterke stijging van het aantal windturbines en zonnepanelen ziet het er naar uit dat we deze doelstelling zullen halen.
 • Om collectieve energiesystemen een duw in de rug te geven, krijgen een aantal stadsontwikkelingssystemen extra ondersteuning. Zo is ondersteuning voorzien voor de aanleg van een BEO-veld onder het Wintercircus. BEO staat voor Boorgaten Energie Opslag; het systeem gebruikt de warmte uit de grond om gebouwen te verwarmen en te koelen. Ook het cohousingproject Bijgaardehof heeft de aanleg van een BEO-veld voorzien in de bouwaanvraag.
 • Via energiecoöperatieven kunnen burgers mee investeren in lokale hernieuwbare energie in onze stad. Zo investeerde de Gentse coöperatieve Energent mee in zonnepanelen op stadsdaken en andere energieprojecten in onze stad.
 • Via Buurzame stroom startten we een collectief project rond zonnepanelen in de wijk Sint Amandsberg-Dampoort. We willen de geproduceerde energie zoveel mogelijk verbruiken in de wijk zelf en ook kwetsbare gezinnen moeten kunnen genieten van zonne-energie.
 • Er zijn nieuwe warmtenetten bij gekomen of in uitvoering. Zo zijn er nieuwe netten tussen Ivago en Eastman en ook tussen Stora Enso en Volvo Cars. Het bestaande netwerk van EDF is uitgebreid naar o.a. het nieuwe woonproject Tondelier. De nieuwe wijk “De Nieuwe Dokken” zal via het innovatieve ZAWENT systeem zijn energie halen uit eigen afvalwater en restwarmte van een naburig bedrijf. En ook bij het cohousingproject Jean in Oostakker is een klein warmtenet aangelegd.
 • Er zijn deze legislatuur 18 duurzame wijkenprojecten opgestart waarbij buren op wijkniveau energie besparen en de CO2-uitstoot verlagen. De projecten focusten op collectieve renovatie, energiezuinige ledverlichting, energiezuinige frigo’s, enz
 • Ook bij bedrijven wordt gewerkt aan het verlagen van het energieverbruik en het inzetten van hernieuwbare energie. Dit gebeurt onder meer via uitgebreide energiecoaching. De voorbije jaren bood Stad Gent dit al aan, aan ruim 200 kleine en grote bedrijven. Ook de cultuursector droeg via Greentrack zijn steentje bij.

Ons aanpassen doen we door in te zetten op meer groen via groenassen, parken, straat- en pleinbomen, geveltuintjes, groendaken en –gevels. De combinatie met meer water wordt gemaakt door het openleggen van waterlopen, het herwaarderen van grachten en overstroombare ruimte, waardoor een echt groen-blauw netwerk ontstaat. We willen verharding verminderen door de verharding van het openbaar domein niet te laten toenemen en, waar mogelijk effectief te ontharden, waardoor water terug kan infiltreren in de bodem. Met meer straat-en pleinbomen zorgen we tenslotte voor meer schaduw.

 • Het Gent Klimaatadaptatieplan maakt onze stad klaar voor de toekomst met een strategie en lokale acties voor de aanpassing van onze stedelijke omgeving aan de klimaatverandering.
 • Tine gaf groendaken een echte duw. 43.000m² aan groendaken kwam erbij sinds 2013. De subsidie is verhoogd voor wie een kwalitatiever groendak aanlegt.
 • Tegen 2024 willen we 1000 extra straatbomen, bovenop de extra bomen die er bij heraanleg komen, én 4.000 extra geveltuintjes.

Meer weten? Neem een kijkje in onze beleidsnota's:
Gents Klimaatplan 2014-2019
Klimaatadaptatieplan 2016-2019