30 jan 2014

Plan-MER voor Zeeschelde krijgt onvoldoende van Stad Gent

In het kader van het Sigmaplan heeft Waterwegen & Zeekanaal een integraal plan uitgewerkt voor de Zeeschelde tussen Gentbrugge en Melle. Dat omvat verschillende doelstellingen zoals veiligheid, natuurontwikkeling, bevaarbaarheid, landbouw, recreatie en houdt een aantal concrete ingrepen in. Onder meer een nieuwe sluis in Heusden, waardoor de Zeeschelde tussen Heusden en Gentbrugge evolueert van een getijdenrivier naar een rivier met continu waterpeil. Met als gevolg dat de unieke getijdennatuur op Gents grondgebied verloren gaat. Momenteel loopt de milieu-effectenprocedure. De Stad Gent kan zich niet vinden in de algemene conclusies die in het ontwerp-MER getrokken worden en stelt zich vragen bij de juistheid en objectiviteit er van. Zo kan niet onderbouwd worden dat de natuurcompensatie in de voormalige zandwinningsput van Melle en het gebied Ham in Wetteren volstaan. Het stadsbestuur adviseert de ontwerptekst van het plan-MER niet goed te keuren en vraagt een grondige herwerking. Gent blijft ook vragende partij om het nul+alternatief zonder pleziervaart en met onderhoud in functie van veiligheid te onderzoeken.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.