17 jun 2020

Stad Gent streeft naar schonere lucht en minder verkeerslawaai

Leven in een stad als Gent biedt heel wat voordelen. Tegelijkertijd brengt de stedelijke omgeving ook uitdagingen met zich mee zoals luchtvervuiling en lawaai. Om de gezondheid van haar burgers te beschermen, zet de Stad Gent met haar beleidsnota lucht en geluid meer dan ooit in op schone lucht en een stillere leefomgeving. De nota focust onder andere op meer luwteplekken en een evolutie naar een emissiearm wagenpark.

 

Stedelijke uitdagingen

Luchtvervuiling en lawaai kunnen de leefbaarheid en gezondheid van de Gentenaars aantasten. Vooral kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen en mensen met een zwakke gezondheid kunnen een grote impact ondervinden. Langdurige blootstelling aan fijn stof is bijvoorbeeld schadelijk voor de longen. Hoge geluidsniveaus hebben dan weer een negatieve impact op gehoor maar mogelijks ook op slaap en mentale gezondheid. Om de gezondheid van alle Gentenaars en bezoekers te beschermen, maakte de Stad Gent dus een gedetailleerde beleidsnota lucht en geluid.
De stad focust op lokale maatregelen binnen de eigen bevoegdheden maar benadrukt dat er ook actie genomen moet worden op andere beleidsniveaus om de problematiek volledig te kunnen aanpakken. Gezonde lucht voor elke Gentenaar
De afgelopen jaren is de luchtkwaliteit in Gent verbeterd. Onder andere het circulatieplan deed de hoeveelheid NO2, een schadelijk gas uitgestoten door dieselwagens, in de lucht in de Gentse binnenstad gemiddeld dalen met 18%. Toch is er ruimte voor verbetering. In de Gentse agglomeratie worden fijn stof en roet voornamelijk uitgestoten door verkeer en huishoudelijke houtverbranding. Deze emissies zullen verder aangepakt worden met als doel de schadelijke concentraties vervuilende stoffen verder naar beneden te krijgen.
De stad mikt op een emissievrije vloot tegen 2050. Deze legislatuur komt er ook een uitbreiding van de LEZ. Deze uitbreiding doen we doelgericht en stapsgewijs na een onderzoek. Verder zullen elektrische nichevloten zoals taxi’s, openbaar vervoer en deelvoertuigen meer gepromoot worden. Ook de Stad Gent zelf neemt haar verantwoordelijkheid door dienstverplaatsingen zoveel mogelijk te vermijden en te verduurzamen én door de stadsvloot te vergroenen. Ze stelt de ambitie om tegen het einde van de legislatuur alle personenwagens en bestelwagens dieselvrij te hebben.
Nieuwe lokale luchtkwaliteitssensoren aanvullend op de vaste meetstations van de Vlaamse Milieumaatschappij zullen helpen bij de kennisopbouw en meting van de resultaten van het beleid.
Voor de industriële sector is de stad grotendeels afhankelijk van het Vlaams niveau. Toch kan de stad wegen op het Vlaams beleid via adviesverlening (klasse 1 bedrijven). Daarnaast licht de stad klasse 2 en 3 bedrijven met luchtverontreinigende activiteiten door. Ten slotte zet de Stad Gent in op bijkomend onderzoek waarbij lokale partners geïnformeerd en geadviseerd worden over luchtkwaliteit en de oorzaken van luchtvervuiling.

'De impact van lucht en geluid wordt vaak onderschat. Luchtvervuiling en geluidshinder hebben een grote impact op de gezondheid, in het bijzonder van kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen en zieke mensen. Sociaal kwetsbare groepen ondervinden vaak grotere gezondheidsgevolgen t.g.v. een grotere blootstelling aan luchtvervuiling en geluidshinder. We blijven dan ook verder inzetten op schone lucht en rust in onze prachtige stad.' — Tine Heyse, schepen van Milieu & Klimaat

Rust en stilte op de Gentse wegen

In 2016 werden 11.500 inwoners of ongeveer 4,5% van de Gentenaars blootgesteld aan een geluidsniveau van meer dan 70 decibel door wegverkeer in de buurt van hun woning. In de beleidsnota gaat dan ook veel aandacht naar het verminderen van verkeerslawaai. Het doel is om ten laatste tegen 2030 het wegverkeer op maximaal 70 decibel te krijgen aan alle Gentse woningen. Voor bestaande lokale wegen streven we naar een maximaal geluidsniveau aan de gevel van 65 decibel. Voor nieuwe lokale wegen en woonontwikkelingen ligt de lat nog veel hoger. Daar wordt gestreefd naar een maximum van 55 decibel.
Om dat te bereiken, zet de Stad Gent vooral in op meer stille (elektrische) voertuigen, snelheidsbeperking en meer stille, kwaliteitsvolle wegdekken. Ook het versterken van bestaande en creëren van nieuwe luwteplekken in Gent zijn opgenomen in de nota, net als het inzetten op kwaliteitsvolle geluidsisolatie.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren