Thema's

Verandering hangt in de lucht. Overal tonen doeners dat het anders kan. Met een klein gebaar, vol lef en levenslust. Ook in jouw gemeente, jouw wijk, en ja, zelfs jouw straat.

Want hier begint de vooruitgang. Hier bouwen we samen aan een bruisende buurt waar mensen voor elkaar zorgen. Hier is het betaalbaar wonen, met aangename straten en verfrissend groen. Hier wordt je stem gehoord en krijgt iedereen een eerlijke kans.

Wonen

Gent kiest voor meer woningen, vooral op de sociale huurmarkt en voor de laagste inkomens. Ook de kwaliteit van de woningen moet beter. De wanverhouding tussen vraag en aanbod op de woonmarkt moet worden weggewerkt en er gaat extra aandacht naar woonoplossingen voor dak- en thuislozen.

Meer woningaanbod op (sociale) huurmarkt

Het is in de eerste plaats de Vlaamse overheid die het beleid van de sociale huursector bepaalt. Maar de Stad Gent doet meer dan enkel de klassieke regierol opnemen. Zo werkt de Stad een financiering uit om de realisatiegraad van de bouw, vervangbouw en renovatie van sociale huurwoningen te ondersteunen en te versnellen. Sogent bouwt bovendien een zestigtal woningen die nadien worden overgedragen aan een sociale huisvestingsmaatschappij. Op die manier gaat bouwen sneller dan in het verleden.

Een oplossing voor de woonnood bij gezinnen met een laag inkomen bestáát, namelijk: de sociale huurmarkt. In deze bestuursperiode hebben we ongeveer 50 miljoen euro beschikbaar om te investeren in sociale woningbouw en -renovatie.' Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat, en Wonen.

De Groep Gent gaat op zijn beurt actief op zoek naar (eigen) gronden, locaties en vastgoed waar sociale woningbouw kan komen. Daarnaast zorgt de Stad Gent ervoor dat het aanbod van het Sociaal Verhuurkantoor Gent (SVK) verdubbelt, met meer grote gezinswoningen. Dat gebeurt onder meer via erfpachtrenovatie, waarbij een intermediaire organisatie een zakelijk recht krijgt om de woning te renoveren en voor lange tijd te verhuren aan het SVK. Het SVK zal ook 11 nieuwe, robuuste woningen verhuren aan mensen met een complexe of meervoudige problematiek die niet kunnen aarden in gewone woningen.

Door in te zetten op budgethuurwoningen, en op een omschakeling van budgetkoopwoningen naar budgethuurwoningen in een aantal lopende projecten, wil het stadsbestuur op de huurmarkt meer aanbod creëren voor de inkomensgroepen die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, maar die het financieel ook niet redden op de private woningmarkt.

Werken aan woonkwaliteit

De kwaliteit van de woningen in Gent moet beter. Met de Energiecentrale bereikt de Stad al veel huiseigenaars om hun woning energiezuiniger te maken, en zet de Stad nu ook in op basiswoonkwaliteit. Maar zeker op de private huurmarkt laat woonkwaliteit nog te vaak te wensen over. Via onder meer een verhuurpunt, renovatieadvies, begeleiding en financiering maakt de Stad Gent het een verhuurder makkelijker om de woning op orde te zetten.

Te veel woningen in Gent verkeren in slechte staat, zeker op de private huurmarkt. We zetten in de eerste plaats in op ondersteuning en begeleiding van verhuurders met een gamma aan premies, subsidies en begeleiding. Als het nodig is maken we ook gebruik van alle wettelijke middelen om kwaliteit af te dwingen.' -  Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat en Wonen.

De Stad Gent biedt verhuurders zonder middelen aan om de renovatie van hun woning kosteloos over te nemen. Voorwaarde is dat de verhuurder de woning dan voor negen jaar verhuurt via het SVK Gent of Huuringent, én dat hij gedurende die periode ook afziet van de huurinkomsten. Die moeten de renovatiekosten dekken. De Stad focust ook op kwaliteitscontroles en snelherstel van leegstaande woningen.

Met 'Gent knapt op' renoveert de Stad Gent deze bestuursperiode 300 woningen van noodeigenaars. Dat zijn mensen met een eigen woning in slechte staat en te weinig budget om te renoveren. De eerste 100 kandidaten zijn ondertussen gevonden en de renovaties starten binnenkort.

Wanverhouding wegwerken tussen vraag en aanbod

Ook al zijn er nog voldoende bouwmogelijkheden in Gent, zijn zowel het huidige aanbod als het nieuwe aanbod onvoldoende afgestemd op de noden. Door een gebrek aan een geschikt aanbod vestigen bepaalde doelgroepen zich in woontypologieën die minder geschikt zijn. Daardoor drukken ze ook andere groepen weg. Er is nood aan bijkomend aanbod van gezinsvriendelijke woontypologieën met specifieke aandacht voor grote gezinnen.

'Om de vraag en het aanbod van soorten woningen in onze stad beter af te stemmen op elkaar, gaan we aan tafel zitten met private partners en ontwikkelaars. Zo kunnen we nieuwe woonopportuniteiten creëren.' Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat en Wonen 

Door in te zetten op bijkomende studentenhuisvesting, maakt de Stad Gent gezinswoningen vrij voor gezinnen met kinderen. De Stad investeert ook in woonvormen zoals Community Land Trust en hospitawonen. Maar het grootste deel van de realisatie van nieuwe woningen of verbouwingen van bestaande woningen gebeurt op privégronden. Daarom is samenwerking met private partners, ontwikkelaars en eigenaars van gronden en leegstaande gebouwen cruciaal.

Van opvang naar wonen, met woonoplossingen op maat

Naast de mensen die een woning hebben, is er ook een groeiend aantal mensen dat dak- en thuisloos is of dreigt te worden. Sommige mensen blijven onder de radar, andere vinden tijdelijk een oplossing om daarna terug in het straatbeeld te verschijnen. Voor hen wil het stadsbestuur een nieuwe koers varen.

'We willen de shift maken van het beheersen van dakloosheid naar het wegwerken van dakloosheid. We doen dit door maximaal in te zetten op het aanbieden van duurzame huisvesting. Samen met het sociale middenveld, in de vorm van de taskforce wonen en opvang, creëren we woonkansen voor dak- en thuislozen.' Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat en Wonen.

Het stadsbestuur kiest voor een aanpak waarbij de Stad Gent mensen in dakloosheid in eerste instantie een stabiele thuis geeft (vaak een huurwoning), inclusief begeleiding, in plaats van mensen op te vangen tot ze ‘woonklaar’ zijn. Kwetsbare doelgroepen hebben vaak nog extra aandacht, begeleiding, toeleiding of specifieke huisvesting nodig. De Stad werkt aan een meer toegankelijke en meer evenwichtige woonmarkt met woonoplossingen op maat.

 

 

Meer weten? Lees hier de integrale versie van de beleidsnota Wonen 

Maak kennis met onze schepenen!

Op 30 november is al aangekondigd dat Groen Gent 4 schepenen zal hebben vanaf de start van de legislatuur en één schepen die de fakkel over neemt vanaf 1 januari 2022. Dit zijn de 5 Groene schepenen en hun bevoegdheden:

Filip Watteeuw: Schepen van Mobiliteit, Openbare Werken, Architectuur en Stedenbouw. Elke Decruynaere: Schepen van Onderwijs, Opvoeding,  Jeugd, Gezinsbeleid en Outreachend Werk Tine Heyse: Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid (2019-2021) - Schepen van Milieu, Klimaat en Wonen (2022 - 2024) Bram Van Braeckevelt: Schepen van Personeelsbeleid, Toerisme, Openbare Netheid...

Lees Meer ›

Dierenwelzijn

We zorgen voor onze huisdieren door een netwerk aan hondenvoorzieningen uit te bouwen zoals hondenlosloopweides, hondenpoeppalen en een hondenzwemvijver. In 2018 opende een volledig vernieuwd dierendispensarium, waar mensen met een laag inkomen terecht kunnen om hun huisdier te laten verzorgen. Ook dieren zonder baasje laten we niet in de steek. We zetten in op sterilisatie van zwerfkatten en ondersteunen dierenasielcentra. Kers op de taart is natuurlijk de bouw van het gloednieuw dierenasiel aan de Watersportbaan. Het dierenwelzijn werd de voorbije jaren verhoogd door volgende acties:

De bouw van een nieuw dierenasiel kwam in een stroomversnelling. In 2019 verhuizen de dieren van het Citadelpark naar hun gloednieuw verblijf aan de Watersportbaan. Stad Gent zorgde voor de locatie, een stevige subsidie en staat het dierenasiel Gent bij met raad en daad. In 2012 sloegen de Stichting Prins Laurent, de...

Lees Meer ›

Landbouw & voeding

Gent trekt ten strijde voor lekkere, lokale en duurzame voeding. In samenwerking met heel wat partners lanceerde Tine de voedselstrategie ‘Gent en Garde’. Stad Gent is hiermee de eerste stad in Vlaanderen met een eigen voedselstrategie.     

Een strategie die werk maakt van een verduurzaming van het lokale voedselsysteem, met een reductie van de CO2-impact in elke stap van de voedselketen. De voedselstrategie maakt deel uit van het plan om van Gent een klimaatneutrale stad te maken tegen 2050. 

In 2013 lanceerde Stad Gent haar duurzame voedselstrategie ‘Gent en Garde’. Via 5 strategische doelstellingen wordt er samen met de landbouwsector, verenigingen, kennisinstellingen en handelaars gewerkt aan een duurzamer voedselsysteem voor de Gentse regio. In Gent laten we niets verloren gaan, ook de heerlijke overschotten op restaurant niet. Stad Gent...

Lees Meer ›

Lucht & Geluid

Een gezond milieu is een basisvoorwaarde om gezond te kunnen leven. Een goede luchtkwaliteit en de aanpak van geluidshinder zijn hierbij prioritair. De luchtkwaliteit in Gent is de laatste jaren continu verbeterd en ook het aantal mensen dat is blootgesteld aan geluidsoverlast is afgenomen. Toch is blijvende aandacht voor een betere luchtkwaliteit en een aangenamer geluidsklimaat absoluut noodzakelijk. De voorbije jaren werd hier hard op ingezet.  

In juli 2016 ondertekende Tine namens Stad Gent een nieuw actieplan om de luchtkwaliteit in de agglomeratie Gent en de Gentse Kanaalzone verder te verbeteren. Het plan bevat 58 concrete acties die de uitstoot van fijn stof en stikstofdioxide moeten verminderen tussen 2016 en 2020. Op initiatief van Tine werd...

Lees Meer ›

Klimaat & energie

Doeltreffend en sociaal: zo pakken we in Gent de klimaatcrisis aan

Het klimaat verandert, en de gevolgen zijn al merkbaar in Gent. Jaar na jaar beleven we meer hittegolven en worden de periodes van droogte langer. Bij veel mensen neemt de energiefactuur een grote hap uit het gezinsbudget.

De uitdagingen zijn enorm, maar in Gent tonen we dat mogelijk is om het tij te keren. Ons beleid werkt. Jaar na jaar daalt de CO2-uitstoot van gezinnen, bedrijven en organisaties in de stad.

Tegelijkertijd bewijzen we dat het goed leven is in een klimaatvriendelijke stad. We willen meer groen en water, meer ruimte voor fietsers en voetgangers, gezonde lucht. En lage energiefacturen voor mensen .

Klimaatbeleid = sociaal beleid Ons klimaatbeleid is bij uitstek sociaal. Dat is niet meer dan logisch: wie het minder breed heeft, heeft het meest last van de gevolgen van de klimaatopwarming: hoge energiefacturen, weinig groen in de buurt, geen eigen wagen. Daar doen we iets aan. Klimaatbeleid is voor ons...

Lees Meer ›

Internationale Solidariteit

Schepen Heyse was bevoegd voor het thema Internationale solidariteit tot 31/12/2021. Vanaf dan nam schepen Hafsa El-Bazioui de fakkel over. 

 

Eerlijke handel als speerpunt

Gent is een solidaire stad in hart en nieren. Met de nieuwe beleidsnota Internationale Solidariteit kiezen we nog meer voor eerlijke handel als speerpunt. We willen Europees koploper blijven en zullen daarom niet alleen verder werken rond voeding en textiel, maar kijken ook richting ICT en natuursteen. En we willen een label voor eerlijke evenementen lanceren.

Mensenrechten als rode draad Het respecteren van mensenrechten is niet alleen de rode draad bij het aankoopbeleid en het financieel beleid van de Stad, maar ook in het onderhouden van internationale contacten. Daarom maken we werk van een mensenrechtenkader en mensenrechtencommissie. Participatief traject dekolonisering Op 30 juni 2020 zal het...

Lees Meer ›
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren