Thema's

Verandering hangt in de lucht. Overal tonen doeners dat het anders kan. Met een klein gebaar, vol lef en levenslust. Ook in jouw gemeente, jouw wijk, en ja, zelfs jouw straat.

Want hier begint de vooruitgang. Hier bouwen we samen aan een bruisende buurt waar mensen voor elkaar zorgen. Hier is het betaalbaar wonen, met aangename straten en verfrissend groen. Hier wordt je stem gehoord en krijgt iedereen een eerlijke kans.

Maak kennis met onze schepenen!

Op 30 november is al aangekondigd dat Groen Gent 4 schepenen zal hebben vanaf de start van de legislatuur en één schepen die de fakkel over neemt vanaf 1 januari 2022. Dit zijn de 5 Groene schepenen en hun bevoegdheden:

Filip Watteeuw: Schepen van Mobiliteit, Openbare Werken, Architectuur en Stedenbouw. Elke Decruynaere: Schepen van Onderwijs, Opvoeding,  Jeugd, Gezinsbeleid en Outreachend Werk Tine Heyse: Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid (2019-2021) - Schepen van Milieu, Klimaat en Wonen (2022 - 2024) Bram Van Braeckevelt: Schepen van Personeelsbeleid, Toerisme, Openbare Netheid...

Lees Meer ›

Dierenwelzijn

We zorgen voor onze huisdieren door een netwerk aan hondenvoorzieningen uit te bouwen zoals hondenlosloopweides, hondenpoeppalen en een hondenzwemvijver. In 2018 opende een volledig vernieuwd dierendispensarium, waar mensen met een laag inkomen terecht kunnen om hun huisdier te laten verzorgen. Ook dieren zonder baasje laten we niet in de steek. We zetten in op sterilisatie van zwerfkatten en ondersteunen dierenasielcentra. Kers op de taart is natuurlijk de bouw van het gloednieuw dierenasiel aan de Watersportbaan. Het dierenwelzijn werd de voorbije jaren verhoogd door volgende acties:

De bouw van een nieuw dierenasiel kwam in een stroomversnelling. In 2019 verhuizen de dieren van het Citadelpark naar hun gloednieuw verblijf aan de Watersportbaan. Stad Gent zorgde voor de locatie, een stevige subsidie en staat het dierenasiel Gent bij met raad en daad. In 2012 sloegen de Stichting Prins Laurent, de...

Lees Meer ›

Landbouw & voeding

Gent trekt ten strijde voor lekkere, lokale en duurzame voeding. In samenwerking met heel wat partners lanceerde Tine de voedselstrategie ‘Gent en Garde’. Stad Gent is hiermee de eerste stad in Vlaanderen met een eigen voedselstrategie.     

Een strategie die werk maakt van een verduurzaming van het lokale voedselsysteem, met een reductie van de CO2-impact in elke stap van de voedselketen. De voedselstrategie maakt deel uit van het plan om van Gent een klimaatneutrale stad te maken tegen 2050. 

In 2013 lanceerde Stad Gent haar duurzame voedselstrategie ‘Gent en Garde’. Via 5 strategische doelstellingen wordt er samen met de landbouwsector, verenigingen, kennisinstellingen en handelaars gewerkt aan een duurzamer voedselsysteem voor de Gentse regio. In Gent laten we niets verloren gaan, ook de heerlijke overschotten op restaurant niet. Stad Gent...

Lees Meer ›

Lucht & Geluid

Een gezond milieu is een basisvoorwaarde om gezond te kunnen leven. Een goede luchtkwaliteit en de aanpak van geluidshinder zijn hierbij prioritair. De luchtkwaliteit in Gent is de laatste jaren continu verbeterd en ook het aantal mensen dat is blootgesteld aan geluidsoverlast is afgenomen. Toch is blijvende aandacht voor een betere luchtkwaliteit en een aangenamer geluidsklimaat absoluut noodzakelijk. De voorbije jaren werd hier hard op ingezet.  

In juli 2016 ondertekende Tine namens Stad Gent een nieuw actieplan om de luchtkwaliteit in de agglomeratie Gent en de Gentse Kanaalzone verder te verbeteren. Het plan bevat 58 concrete acties die de uitstoot van fijn stof en stikstofdioxide moeten verminderen tussen 2016 en 2020. Op initiatief van Tine werd...

Lees Meer ›

Klimaat & energie

Tegen 2050 wil Gent klimaatneutraal zijn. Dit betekent dat we tegen dan geen negatieve impact meer op het klimaat willen hebben. Om dit te bereiken moeten we in eerste instantie het energieverbruik drastisch doen dalen. Daarnaast moeten we het gebruik van fossiele brandstoffen uitfaseren en zelf lokale duurzame energie opwekken. De klimaatverandering helemaal tegenhouden kunnen we niet meer. Daarom nemen we ook maatregelen om onze stad aan te passen aan de veranderende omstandigheden.

Als tussendoelstelling heeft de stad zich geëngageerd om tegen 2019 de CO2-emissies met 20 % te verminderen en tegen 2030 met 40 %. Deze ambities kunnen we alleen bereiken, als we dit doen samen met onze inwoners, organisaties en bedrijven. In de maatregelen die we voorzien, moeten we specifieke aandacht...

Lees Meer ›

Internationale Solidariteit

Eerlijke handel als speerpunt

Gent is een solidaire stad in hart en nieren. Met de nieuwe beleidsnota Internationale Solidariteit kiezen we nog meer voor eerlijke handel als speerpunt. We willen Europees koploper blijven en zullen daarom niet alleen verder werken rond voeding en textiel, maar kijken ook richting ICT en natuursteen. En we willen een label voor eerlijke evenementen lanceren.

Mensenrechten als rode draad Het respecteren van mensenrechten is niet alleen de rode draad bij het aankoopbeleid en het financieel beleid van de Stad, maar ook in het onderhouden van internationale contacten. Daarom maken we werk van een mensenrechtenkader en mensenrechtencommissie. Participatief traject dekolonisering Op 30 juni 2020 zal het...

Lees Meer ›